راهنمای خرید لپ تاپ

(1

Max:ASUS(mammoth) -----hp(HDX18t series)

Medium:HP(dv7-1070,dv6-1055,dv5-1299,dv5-1155,dv4-1070,dv 3655,dv 3550)

Sony(fw 21 z/s,fw 390 jch)

2)

Max: HP(dv7-1070,dv7-1285,dv6-1055,dv5-1299,dv5-1155,dv4-1070,dv 3655,dv 3550)

SONY(fw 21 z/s,fw 390 jch-fw 390 nfb,cs 190ncc,z 570)

Dell(vostro 1510,latitude =e6500-e6400,studio XPS=1340-1640)

Medium:TOSHIBA(tecra a9-s902,satellit a300)

HP(dv6-1045,dv5-1145,dv5-1135,dv5-dv5-1110,dv4-1050,dv4-1199,dv 3515)

SONY(fw =390 jfb-373 j/b -270 j/h-248 j/h,cs 118 n/w,cs 230 j/w,z 530)

DELL(latitude e6400)

3)

All model

4)

Max:HP(HDX18t series,dv7-1070,dv6-1055,dv6-1045,dv5-1299,dv5-1155)

SONY(fw=373 j/b-390 jfb-21 z/s)

ACER(aspire 6935)

(Medium:HP(dv6-1045,dv5-1145,dv4-1055-dv 3550

(SONY(390 jch,fw 248 j/h

(DELL(vostro 1510

(5

همه مدل های بازی+مدل های مشترک در سایر موارد

 

/ 0 نظر / 10 بازدید